Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Midzomernacht Wandeltocht voor KWF

Artikel 1

De Midzomernacht Wandeltocht Rosmalen voor KWF (hierna te noemen: ‘De Wandeltocht’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door Rotaryclub 's-Hertogenbosch-Oost (hierna te noemen: ‘de Organisatie’).

Artikel 2

Inschrijving geschiedt uitsluitend onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zoals door de organisatie bepaald.

Artikel 3

Deelname aan De Wandeltocht is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers die het inschrijfgeld ad € 10 hebben voldaan. ( € 5,- t/m 17 jaar). Het inschrijfgeld wordt ingezet ter dekking van de kosten voor de voorbereiding van De Wandeltocht, sponsoring is ten nutte van het KWF.

Artikel 4

Elke deelnemer (hierna te noemen: 'Deelnemer') aan De Wandeltocht, bestaande uit een sponsorloop met daarin versschillende te lopen afstanden, zal zich houden aan de regels zoals vastgesteld door de organisatie.

Artikel 5

Deelname aan de Wandeling is slechts mogelijk indien de Deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en daardoor akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De deelnemer verklaart zich door inschrijving bekend met de algemene voorwaarden.

Artikel 6

Voor inschrijving als Deelnemer aan De Wandeltocht geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. Indien vooraf aangegeven bij de Organisatie kunnen minderjarigen t/m 17 jaar onder begeleiding meelopen voor de 10 km, 15 km of 20 km Voor de loop van 5 km geldt een minimale leeftijd van 6 jaar en is volwassen begeleiding ook verplicht.

Artikel 7

Elke Deelnemer realiseert zich dat De Wandeltocht een test is van zijn mentale en fysieke krachten en dat de kans bestaat op materiële schade of letsel. Elke Deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan De Wandeltocht.

Artikel 8

Elke Deelnemer erkent de risico’s en aspecten die aan deelname aan een dergelijk evenement zijn verbonden. De Deelnemer erkent dat het wandelen door de avond/nacht gevaarlijk kan zijn en verklaart volledig op eigen risico deel te nemen aan De Wandeltocht.

Artikel 9

Elke Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen en uitrusting tijdens De Wandeltocht.

Artikel 10

De Organisatie is te allen tijde bevoegd om overtreding van het gestelde in deze voorwaarden dan wel ernstig onsportief gedrag of ernstig onbehoorlijk gedrag, voorafgaand aan dan wel tijdens De Wandeltocht, te sanctioneren met diskwalificatie. Tijdens De Wandeltocht is de Organisatie bevoegd een Deelnemer te laten stoppen, indien niet verwacht wordt dat de Deelnemer de voorgenomen
afstand zal halen.

Artikel 11

De Organisatie heeft het recht De Wandeltocht te annuleren, onder andere bij, maar niet beperkt tot situaties van overmacht, bij slechte weersomstandigheden of om redenen van veiligheid. Bij annulering van De Wandeltocht of bij annulering door de Deelnemer zelf is restitutie van het opgehaalde sponsorgeld niet mogelijk. Het inschrijfgeld zal op verzoek van de Deelnemer door de Organisatie worden teruggestort. Blijft een dergelijke verzoek binnen 30 dagen na annulering uit, dan heeft het inschrijfgeld te gelden als donatie.

Artikel 12

De Organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde delen van de route, waar nodig, te veranderen.
De Deelnemer dient de aangegeven route te volgen.

Artikel 13
Vanwege de veiligheid van de Deelnemers en de vergunningen voor De Wandeltocht kunnen er maximaal 1.000 lopers aan De Wandeltocht deelnemen. Indien het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt, behoudt de Organisatie zich het recht voor om Deelnemers voor deelname te selecteren die het meeste sponsorgeld hebben opgehaald. Ook behoudt de Organisatie zich het recht voor de Deelnemers die tussen de 0 en 10 euro aan sponsorgelden hebben opgehaald van deelname uit te sluiten. In geval van vrijwillige, dan wel verplichte uitsluiting van deelname worden sponsorgelden niet geretourneerd. Het inschrijfgeld zal in geval van uitsluiting op verzoek van de Deelnemer door de organisatie worden teruggestort. Blijft een dergelijke verzoek binnen 30 dagen na uitsluiting uit, dan heeft het inschrijfgeld te gelden als donatie.

Artikel 14

Door gebruik te maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan De Wandeltocht, verklaart de Deelnemer hierbij:

a) Dat hij/zij op de hoogte is van de risico’s die deelname aan De Wandeltocht met zich meebrengt en dat hij/zij volledig op eigen risico deelneemt;

b) Dat hij/zij in goede (mentale en fysieke) gezondheid en in voldoende fysieke conditie verkeert om deel te nemen aan de Wandeltocht.

c) Dat hij/zij tijdens De Wandeltocht niet onder invloed is van alcohol en/of drugs;

d) Dat hij/zij afstand doet van elk recht op vordering tegen de Organisatie, inclusief aan haar gelieerde partijen, personen of vertegenwoordigers, op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van De Wandeltocht;

e) Dat hij/zij erkent dat de Organisatie het recht heeft om, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, hem/haar uit te sluiten van deelname (betalingen worden niet terugbetaald);

f) Dat hij/zij erkent dat de Organisatie en al haar vertegenwoordigers het recht hebben om de Wandeltocht te annuleren en dat de Organisatie geen verplichting heeft om de mogelijkheid te bieden De Wandeltocht op een andere plaats of tijdens een andere gelegenheid te laten plaatsvinden indien de Wandeltocht geen volledige doorgang vindt;

g) Voor zover er ondanks het voorgaande enige aansprakelijkheid van de Organisatie, dan wel aan haar gelieerde partijen, personen of vertegenwoordigers zou zijn, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de Organisatie wordt uitgekeerd.

Artikel 15

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op bedrijven of partijen die zich met een team inschrijven voor De Wandeltocht (hierna te noemen: ‘Deelnemende Bedrijven’). Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke individuele Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf zich bekend en akkoord heeft verklaard met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot De Wandeltocht, alsmede voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan De Wandeltocht, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer verklaart afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 16

Elke Deelnemer geeft toestemming om te worden gefotografeerd en/of gefilmd en zal hieraan zijn
medewerking verlenen. De Deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens,
beeldmateriaal, stem en biografisch materiaal in het kader van media-aandacht, publiciteit en overigeoverkoepelende promotionele en organisatorische activiteiten vanuit de Organisatie. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de Organisatie als enige beslist of beeldmateriaal, waarin de Deelnemer voorkomt, al dan niet wordt gebruikt. Alle beeldmaterialen van De Wandeltocht en het copyright blijven eigendom van de Organisatie. Elke Deelnemer verleent toestemming aan de Organisatie tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 17

In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden van De Wandeltocht niet voorzien beslist de Organisatie.

Het gedoneerde sponsorbedrag is bestemd voor het KWF, met aftrek van de externe kosten.
De organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers, eventuele extra kosten kunnen worden verrekend met het sponsorbedrag.

Artikel 18

Op de rechtsverhouding tussen de Organisatie en de Deelnemer en/of de Deelnemende Bedrijven is Nederlands recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit of verband houden met genoemde rechtsverhouding, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

DISCLAIMER

De informatie die door de Organisatie op deze website wordt aangeboden is met grote zorg samengesteld. De Organisatie controleert alle publicaties zeer zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is.


Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan de Organisatie niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt. De Organisatie behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Mocht u in de berichtgeving op de website /via de social media van de Midzomernacht Wandeling onjuistheden signaleren, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt aan de webredactie. U kunt een email sturen naar rotarydbo@gmail.com

KvK 17143575 

Communityservice Rotaryclub 's-Hertogenbosch-Oost